અગત્યના પરીપત્રો-પ્રાથમિકપ્રાથમિક શિક્ષણ વર્ષ : ૨૦૧૨ ના તમામ પરિપત્રો

YEAR - 2013 ના અગત્યના પરીપત્રો   

o      સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ/ ઇનોવેટીવ એજ્યુકેશન અંર્તગત આવરી લેવાયેલા બાળકોનું સામાન્ય શાળામાં નામાં 

·         પ્રજ્ઞા સાહિત્ય અંગેના પ્રજ્ઞા વર્ગખંડમાં કાર્યરત શિક્ષકોના અભિપ્રાય મેળવવા બાબત 

·         શાળાકક્ષાએ લાયબ્રેરી વધુ સમૃધ્ધ બનાવવા SMC ને જિલ્લા કક્ષાની ગ્રાંટમાંથી પુસ્તકો ખરીદવા અંગે 

·         શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) માં સભ્યોની પસંદગી બાબત (૭/૧/૨૦૧૩) 

Newરાજ્યની પ્રાથમિક શિક્ષણનો વહીવટ સંભાળતી અધિક્રુત નગરપાલિકા હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના પગાર ભથ્થાની ગ્રાન્ટના પ્રવતૅમાન ધોરણોમાં સુધારો કરી ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આપવા બાબત. dt-8-2-2013 

YEAR - 2012 ના અગત્યના પરીપત્રો   

ભરતી નિયમોમાં વયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત. dt.૨૯-૯-૨૦૧૨